• 0

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

Poniższy regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego hxy dostępnego pod adresem hxy.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Dokonując zakupu z oferty sklepu hxy.pl oznacza że, wyrażasz zgodę na niniejszy regulamin
2. Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego hxy.pl składania zamówień na produkty cyfrowe , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu hxy.pl
b. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem: hxy.pl umożliwiający kupowanie produktów w postaci cyfrowej.
c. Właściciel – Brygida Kośla prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PrimeNet Brygida Kośla pod adresem ul . Ceglana 9/5 , 41-200 Sosnowiec wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 2220030754 , REGON: 273917072 , email: [email protected]
d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym również może być osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
e. Korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych w sklepie hxy.pl wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2. Dokonywanie zakupów

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji lub z rejestracja.
2. Do zakupu wystarczy adres e-mail.
3. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
4. Większość zamówień jest automatycznie realizowana po pomyślnym dokonaniu płatności. Zakupiony produkt zostanie wysłany na adres e-mail kupującego.
Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w ciągu maksymalnie 24 godzin od zakończenia procesu płatności.
5. Umowa dotyczy czasowego dostępu do współużytkowanego konta na platformie cyfrowej. W ciągu 90 dni od zakupu, Klient może korzystać z produktów dostępnych na koncie, tylko w trybie offline.
6. Oferujemy jedynie dostęp do konta na platformie cyfrowej, a nie sprzedaż samych produktów objętych prawami autorskimi. Klient uzyskuje jedynie dane logowania do konta, nie nabywając tym samym praw czy licencji do oprogramowania czy znaków towarowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podjęte na koncie przez osoby trzecie, w tym Klienta.
7. Aby złożyć zamówienie, Klient musi dodać wybrane produkty do koszyka, wybrać sposób dostawy i płatności oraz podać swoje dane kontaktowe.
8. W razie problemów z procesem zamawiania, Klient powinien skontaktować się bezpośrednio z nami.
9. Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych w trakcie składania zamówienia.
10. Przed finalizacją zamówienia, Klient musi potwierdzić zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
11. Zamówienie uważa się za złożone po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i Płacę” lub podobne sformułowanie.
12. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail.
13. Otrzymane zamówienie jest traktowane jako oferta w myśl art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, stając się podstawą do zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą.
14. Akceptacja zamówienia do realizacji zostanie potwierdzona osobną wiadomością e-mail.
15. Umowę uznaje się za zawartą, gdy Klient otrzyma od nas wiadomość z danymi do logowania na współużytkowane konto.
16. Zakupiony dostęp upoważnia do korzystania z konta na jednym urządzeniu. Klient nie może udostępniać, powielać czy w jakikolwiek sposób dzielić się zakupionym dostępem. W przypadku naruszenia tych zasad, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dostępu lub, w skrajnych przypadkach, konta użytkownika.

§3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sprzedawanych usług na stronie hxy.pl

1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego hxy.pl
2. Firma PrimeNet Brygida Kośla uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna iż jego działanie w ramach Sklepu Internetowego hxy.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym hxy.pl
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego hxy.pl mogą być zgłaszane firmie PrimeNet Brygida Kośla
4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
5. Klient po zakupie zobowiązany jest do zachowania wysłanych mu danych tylko dla siebie, co oznacza że zakazane jest rozpowszechnianie wysłanych mu danych w postaci cyfrowej osobom trzecim jak również dalsza odsprzedaż na własną korzyść.
6. Podane przez Użytkowników dane osobowe hxy.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)
7. Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów oferowanych przez sklep platform cyfrowych, ograniczonych prawami autorskimi, a wyłącznie dostarcza login i hasło do konta tej platformy cyfrowej. Kupujący nie nabywa praw ani licencji na użytkowanie oprogramowania, czy znaków towarowych. Nie odpowiadamy za wszelkie działania osób trzecich(w tym kupujących) na otrzymanym koncie.
8. Przed złożeniem zamówienia klient ma obowiązek zaakceptować i zapoznać się z Regulaminem.
9. Konta są współdzielone to znaczy, że korzystają z nich inni Kupujący. Konto ma wyłącznie charakter kolekcjonerski.
10. Jedna sztuka zakupionego dostępu uprawnia do aktywacji konta na 1 urządzeniu. Zakazane jest przekazywanie, udostępnianie, powielanie zakupionego produktu. W przypadku złamania wyżej wymienionych zasad, sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania wykupionego dostępu, lub w niektórych przypadkach zablokowania konta użytkownika.
11. Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych jako cytat.

§4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail [email protected]
2. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 3 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
3. W przypadku wystąpienia blokady konta spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem kont (nie zastosowanie się do załączonej instrukcji / postępowanie wbrew załączonej instrukcji ) reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Firma nie zobowiązuje się dostarczać nowych danych do kont EPIC GAMES w których wystąpią problemy z tytułu blokad niezależnych z naszej strony

§5. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, PrimeNet Brygida Kośla dokona zwrotu wpłaconych środków nie później niż 14 dni od dnia zakupu. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.
3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu zakupu produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r
4. Zwrot nie jest postrzegany przy zakupie produktu cyfrowego
5. Zwrot zostanie dokonany tylko wtedy gdy z winy sprzedającego nie zostanie on wysłany , lub z wady która nie dotyczy kupującego.
Treści cyfrowe
Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. Formy płatności

1. Przelew bankowy
2. Blik

§7 Informacje dodatkowe

1. Aby zapewnić prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego i uniknąć potencjalnych błędów czy rozbieżności, zalecamy, by urządzenie Klienta spełniało minimum techniczne wymagane do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: a) Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci. b) Włączona obsługa plików cookies, aktywowany JavaScript oraz zainstalowana wtyczka Flash. c) Aktualna przeglądarka internetowa. d) Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 w trybie kolorów 24- lub 32-bitowych. e) Aktywne konto e-mailowe Klienta.
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz pozostałe odpowiednie akty prawne.
3. Zasady dotyczące zmian Regulaminu: a) Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Klienci z zarejestrowanym kontem zostaną o tym poinformowani co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Informacja o modyfikacjach zostanie także wyraźnie zamieszczona na stronie Serwisu. Przed złożeniem zamówienia, Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. b) Zmodyfikowany Regulamin obowiązuje Klienta, o ile spełnione zostały wymogi art. 384 Kodeksu Cywilnego. Jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 30 dni, uznaje się, że zaakceptował nowy Regulamin. c) Wprowadzenie zmian w Regulaminie nie wpłynie negatywnie na prawa nabyte przez Klientów korzystających z Serwisu przed wejściem zmian w życie. Zamówienia składane wcześniej będą realizowane zgodnie z warunkami poprzedniego Regulaminu.
4. Umowa sprzedaży towarów jest zawierana w oparciu o przepisy prawa polskiego i sporządzana w języku polskim.
5. Konsument ma prawo do korzystania z pozasądowych środków rozwiązania sporów z Usługodawcą. Wśród nich są: a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej. b) Mediacje prowadzone przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. c) Bezpłatna pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. d) Skorzystanie z platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

AUTOMATYCZNA DOSTAWA KODÓW 24/7

Bezpieczne płatności obsługuje PayByLink