Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z sklepu internetowego hxy.pl znajdującego się pod adresem
URL https://hxy.pl/ zwanego dalej "Sklepem"
Oferowanymi produktami jest czasowy dostęp do współdzielonego konta na platformie internetowej. W ramach ww. dostępu Klient ma możliwość zapoznania się z produktem przez okres 60 dni. Zaleca się aby korzystać z ww. konta w trybie offline.
Wszystkie sprzedawane produkty na stronie hxy.pl są treściami cyfrowymi wyłącznie w charakterze kolekcjonerskim.
Sklep nie prowadzi sprzedaży produktów cyfrowych w postaci oprogramowania, a wyłącznie dostarcza login i hasło do konta platformy cyfrowej.
Kupujący nie nabywa praw ani licencji na użytkowanie danego oprogramowania, czy znaków towarowych.
Nie odpowiadamy za wszelkie działania osób trzecich (w tym kupujących) na otrzymanym koncie.

Dane kontaktowe: adres e-mail [email protected]
Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

Rejestracja Użytkownika
Możliwość zakupu i korzystania z usług świadczonych w ramach Sklepu dostępna jest po prawidłowym zarejestrowaniu się Użytkownika i założeniu Konta Użytkownika w Sklepie. Użytkownik w ramach korzystania z Konta Użytkownika uzyskuje między innymi możliwość zakupu wybranego przedmiotu, wglądu do historii zawartych transakcji, zmiany ustawień konta Użytkownika, udziału w Programie Partnerskim. Założenie i posiadanie Konta Użytkownika są bezpłatne. Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. Rejestracja Użytkownika odbywa się za pomocą formularza rejestracji dostępnego w zakładce https://hxy.pl/login-register , w którym Użytkownik podaje następujące dane: a) Adres e-mail; b) Nazwę Użytkownika; c) Hasło do Konta Użytkownika. Warunkiem dokonania rejestracji jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu. Sklep zastrzega, iż jedna osoba może posiadać tylko jedno indywidualne Konto Użytkownika. W szczególności niedozwolone jest zakładanie dodatkowych Kont Użytkownika w celu wprowadzenia Administratora w błąd lub wyłudzenia korzyści majątkowych w ramach oferowanych przez Sklep programów partnerskich.

Wymogi techniczne
Budowa strony Sklepu jest dopasowana do ekranu o rozdzielczości 1024x768. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Sklepu stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: a) łącze internetowe o minimalnym przesyle danych 128kbps; b) przeglądarka internetowa Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer; c) Procesor 1000 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM – 1024 MB, d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X; e) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą. Podczas odwiedzin Sklepu przez Użytkownika, system wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Administrator informuje, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Administrator zwraca uwagę Użytkownika na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Zleceniobiorca zwraca szczególną uwagę Zamawiającego na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika (login) lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do Konta Użytkownika mimo, że nie będzie z niego korzystał wdanym momencie.

Usługi
Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: a) dokładny opisu danego produktu i jego cech; b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam” Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Sklep zobowiązuje dostarczenia Kont pozbawionych wad. Aktualny Cennik w zakresie oferowanych kont, opublikowany jest w zakładce produkty. Wszystkie ceny uwzględnione w Cenniku są cenami brutto i zostały podane w złotych polskich. Jest to ostateczna cena dla Klient uwzględniająca już koszty dostarczenia. Użytkownik dokonuje zakupu wybranego Konta poprzez wybór z oferowanych kont i opłacenie według kwoty podanej w Cenniku. Sklep udostępnia następujące formy płatności za usługi: a) za pomocą systemu płatności PayPal; b) płatność e-przelewem. Dokonanie płatności e-przelewem wymaga uprzedniego zalogowania w Sklepie. Płatność e-przelew przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu płatności. Zamówienia obsługiwane są automatycznie - 24h na dobę, 365 dni w roku. System automatycznie przydziela użytkownikom konto i wysyła na podany przy rejestracji adres e-mail. Umowa o świadczenie wybranej przez Użytkownika usługi zawarta jest z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora. Od tej chwili liczony jest początek terminu ważności danego konta. Klient i Sklep związani są ceną usługi obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.

Zastrzeżenia
Administrator zastrzega, iż w ramach Sklepu nie są przechowywane żadne dane będące przedmiotem transmisji danych pobieranych przez Użytkownika, ani też zawartość czy treść tych danych nie są znane Administratorowi Sklepu. Administrator oświadcza, że w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu, w tym obejmujących transmisję danych w sieci telekomunikacyjnej: a) nie jest inicjatorem przekazu danych; b) nie wybiera odbiorcy przekazu danych; c) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych. Zabroniona jest przez Użytkownika transmisja danych obejmujących informacje i treści o charakterze bezprawnym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Administrator zastrzega możliwość do wstrzymania Użytkownikowi dostępu do usług w sytuacji, gdy wykorzystuje on te usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, narusza obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Sklepu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników, c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Właściciela Sklepu, Użytkowników i innych osób. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku gdy serwis hostingowy zakończy swoją działalność w takiej sytuacji nie ma możliwości zwrotu zakupionej usługi, jak i prawa do jej reklamacji czy zwrotu płatności.

Reklamacje
W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Sklepu, mogą być przedmiotem reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację w w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] Reklamacja powinna określać: a) imię i nazwisko lub firmę Zamawiającego; b) dane kontaktowe; c) informacje identyfikujące reklamowaną usługę; d) przedmiot reklamacji; e) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację. Wniesione reklamacje rozpoznawane są niezwłocznie (co do zasady w ciągu 24h), jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. Użytkownik otrzyma odpowiedź w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub w inny sposób określony przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Odstąpienie od umowy
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. Przepis z ustawy: Treści cyfrowe Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: - Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; - wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Sklepem; - powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected] Regulamin Sklepu jest udostępniony nieodpłatnie poprzez jego publikację na stronie https://hxy.pl/rules , w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług oferowanych w ramach Sklepu. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana w Regulaminie zacznie obowiązywać w w terminie wskazanym przez Właściciela Sklepu, jednak nie krótszym niż 7 dni. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie poprzez przesłanie wiadomości na podany podczas rejestracji e-mail wraz z datą, od której zmiany wejdą w życie. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze lub strony postanowiły inaczej. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez zalogowanie się do Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Sklepuu i umowę rozwiązać, żądając jednocześnie usunięcia założonego w Sklepie Konta Użytkownika. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Sklepu. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Administrator podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

AUTOMATYCZNA DOSTAWA KODÓW 24/7

Bezpieczne płatności obsługuje PayPal & HotPay